Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Organizace výuky na Gymnáziu Chotěboř od 1. 9. 2020

Vladislav Smejkal, 31.8.2020 | Kategorie: O gymnáziu

(opatření navazující na metodický pokyn MŠMT covid-19)

Závazný materiál MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19,“ který byl vydán 24. 8. 2020, aplikujeme na výuku v Gymnáziu Chotěboř následujícím způsobem:

 

Zveřejňování a aktualizace pokynů

 • Na třídnické hodině první den výuky budou žáci seznámeni s metodickým materiálem MŠMT Provoz škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a aplikaci těchto pravidel na Gymnáziu Chotěboř.
 • Část metodického materiálu MŠMT, která se týká středních škol, bude zveřejněna na www stránkách školy, zveřejněna budou i související organizační opatření. Všechny případné aktualizace pokynů MŠMT, nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a přijatá nová organizační opatření budou rovněž zveřejňována na www stránkách školy. 

 Příchod žáků do školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům školy, nikoliv rodičům, sourozencům nebo dalším osobám, které nejsou žáky školy.
 • Bezprostředně po vstupu do budovy každý student provede dezinfekci rukou.

Omezení pohybu a dodržování pravidel v prostorách školy

 • Za stávající epidemiologické situace bude probíhat výuka podle rozvrhu (v odborných učebnách). V případě zhoršení epidemiologické situace v Chotěboři (stupeň pohotovosti alespoň II, oranžová barva na semaforu) nařídí ředitel školy omezení v organizaci výuky a při přesouvání žáků.
 • Vyučující mají povinnost zajistit intenzivní větrání učeben (prvních 5 minut a posledních 5 minut každé vyučovací hodiny otevřít všechna okna v učebně).
 • Ředitel školy po projednání ve vedení školy rozhodl, že za stávající epidemiologické situace
        - tradiční školní akce budeme organizovat (lyžařský výcvik, sportovní kurzy, přírodovědné klání, den otevřených dveří …)
        - omezíme exkurze
        - výlety – rozhodneme až na čtvrtletní poradě v dubnu 2021
        - omezíme zahraniční výjezdy (pouze projekt Erasmus+)
        - projekty na konci školního roku organizovat budeme (dojde k omezení exkurzí a nebudou organizovány velké projekty).
  V případě zhoršení epidemiologické situace v Chotěboři (stupeň pohotovosti alespoň II, oranžová barva na semaforu) nařídí ředitel školy omezení.
 • Při pohybu na chodbách a ve společných prostorách mají žáci povinnost minimalizovat kontakty s žáky jiných tříd.
 • Před vstupem do učebny ICT si všichni žáci povinně vydezinfikují ruce.

Hygienická pravidla a standard úklidu:

 • U všech vstupů do školy budou k dispozici prostředky na dezinfekci.
 • Prostředky na dezinfekci budou ve všech učebnách.
 • Učitelé mají povinnost provádět opakovaně intenzivní větrání.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat 2x denně.
 • Dezinfekce klik, klávesnic, počítačových myší, vypínačů apod. se bude provádět denně.
 • Správce budov zodpovídá za nákup dostatečného množství čistících a dezinfekčních prostředků a za průběžné doplňování do dávkovačů.

Podezření na příznaky infekčního onemocnění

 • Žádáme rodiče, aby do školy neposílali žáky, kteří mají příznaky infekčního onemocnění.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pedagogický dohled a vyučující mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí.
 • Žáci vykazující příznaky infekčního onemocnění budou izolování od ostatních žáků školy, zletilí žáci okamžitě opustí školu, u nezletilých žáků budou zákonní zástupci telefonicky kontaktováni a požádání o převzetí žáka a opuštění školy v nejkratším možném čase.

Výskyt covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy

 • Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje krajská hygienická stanice, která rozhoduje o konkrétních opatřeních. Škola následně neprodleně informuje všechny žáky a jejich zákonné zástupce (www stránky školy). 

 Distanční výuka

 • Pokud onemocnění nebo bude v karanténě více než 50 % žáků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní studenti pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. O konkrétní podobě této smíšené výuky budou žáci i jejich zákonní zástupci informováni v okamžiku, kdy nastane.
 • Pokud je ve škole zakázána přítomnost žáků jedné nebo více celých tříd, škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem.
 • Základní komunikační a informační platformou jsou v případě distanční výuky školní informační systém Bakaláři (aplikace Komens), využíván bude i software Office 365 (aplikace Teams) a www stránky školy.

Omezení ve školní jídelně

 • Žáci školy mají povinnost používat „čipy“ (zajištění bezkontaktnosti).
 • Všichni strávníci mají povinnost provést při vstupu do školní jídelny dezinfekci rukou.
 • Tác a příbor budou na výdeji jídla předávat pracovníci školní jídelny.
 • Strávníkům nebudou poskytovány „přídavky“ nad přidělenou porci.
 • Po konzumaci jídla mají strávníci povinnost neprodleně odevzdat použité nádobí a opustit školní jídelnu.

 

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy