Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Mgr. Vladislav Smejkal, 26.9.2018 | Kategorie: Pro uchazeče

Podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji a zveřejňuji na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka vedle kanceláře ředitele školy) a na www stránkách školy (www.gch.cz) přepokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2019 (přijetí ke studiu od 1. 9. 2019) a kritéria prvního kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

1) obor vzdělání:
         79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4 roky, studium denní:
                   do 1. ročníku: nejvýše 30 uchazečů,

2) obor vzdělání:
         79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 let, studium denní:
                   do 1. ročníku: nejvýše 30 uchazečů,

3) obor vzdělání:
          79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 let, studium denní:
                   do 5. ročníku: doplnění třídy kvarta do 30 žáků (od 1. 9. 2019 třída KVINTA), pokud někteří žáci kvarty podají přihlášku a budou přijati ke studiu na jinou střední školu.

  

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení v roce 2019

Obor vzdělání:    79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4 r., denní studium

Uchazeči přihlášení do prvního kola přijímacího řízení

Termíny konání jednotných testů: 1. termín: 12. 4. 2019 (pátek), 2. termín: 15. 4. 2019 (pondělí) 

(náhradní termín: 1 termín: 13. 5. 2019, 2. termín: 14. 5. 2019)

 1. Všichni uchazeči budou konat testy jednotné zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a z Českého jazyka a literatury (dále ČJL) připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum). Při přijímacím řízení bude zohledněn prospěch uchazeče na základní škole.
  Podíl z celkové hodnoty kritérií bude následující: 
        - test z ČJL                                                           50 bodů (30,3 %), 
        - test z Ma                                                             50 bodů (30,3 %), 
        - prospěch na ZŠ + prémie za prospěch na ZŠ    65 bodů (39,4 %).
 2. Při hodnocení prospěchu na ZŠ se budou uvažovat výsledky dosažené v prvním pololetí 9. třídy ZŠ, nezapočítává se prospěch z hudební, výtvarné a tělesné výchovy,při všech známkách "výborný" bude uchazeči přiděleno 50 bodů,
      - za každou známku "chvalitebný" budou uchazeči odečteny 3 body,
      - za každou známku "dobrý" bude uchazeči odečteno 10 bodů,
      - za každou známku "dostatečný" bude uchazeči odečteno 20 bodů,
      - celkem lze odečíst maximálně 50 bodů.
 3. Žákům s vynikajícími studijními výsledky na základní škole udělí ředitel Gymnázia Chotěboř prémii, a to podle následujících kritérií:
  žákům, kteří dosáhli při hodnocení prospěchu na ZŠ v pololetí 9. třídy 
      - ve všech předmětech hodnocení výborný – prémie 15 bodů,
      - pouze v jednom předmětu chvalitebný, ve všech ostatních výborný – prémie 10 bodů,
      - pouze ve dvou předmětech chvalitebný, ve všech ostatních výborný – prémie 5 bodů.
  Nezapočítává se prospěch z hudební, výtvarné a tělesné výchovy.
 4. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z Ma (pro žáky z 9. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Matematika a její aplikace podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 5. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z ČJL (pro žáky z 9. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Český jazyk a literatura podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 6. Pořadí uchazečů, kteří absolvovali přijímací řízení, bude sestaveno společně pro chlapce a dívky sestupně podle celkového počtu bodů získaných za jednotný test z ČJL, jednotný test z Ma, hodnocení prospěchu na základní škole a prémii získanou za vynikající studijní výsledky na základní škole. V případě rovnosti bodů rozhodují postupně následující pomocná kritéria:
                   a) vyšší počet bodů získaný z centrálně zadávaných testů (test z ČJL + test z Ma),
                   b) vyšší počet bodů z testu z Ma,
                   c) lepší prospěch na základní škole v 8. třídě na konci školního roku.
 7. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
 8. V případě nízkého počtu uchazečů si škola vyhrazuje právo studijní obor neotevřít.

Tato kritéria platí analogicky i pro žáky přihlášené do 5. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 r., denní studium.

 

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení v roce 2019

Obor vzdělání:    79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 r.

Uchazeči přihlášení do prvního kola přijímacího řízení

Termíny konání jednotných testů: 1. termín: 16. 4. 2019 (úterý), 2. termín: 17. 4. 2019 (středa)

(náhradní termín: 1 termín: 13. 5. 2019, 2. termín: 14. 5. 2019)

 

 1. Všichni uchazeči budou konat testy jednotné zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a z Českého jazyka a literatury (dále ČJL) připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum). Při přijímacím řízení bude zohledněn prospěch uchazeče na základní škole. Podíl z celkové hodnoty kritérií bude následující:
       - test z ČJL                                           1/3,
       - test z Ma                                             1/3,
       - prospěch na ZŠ                                  1/3.
 2. Při hodnocení prospěchu se budou uvažovat výsledky dosažené ve 4. třídě (v pololetí a na konci školního roku) a v prvním pololetí 5. třídy ZŠ:
       - při všech známkách "výborný" bude uchazeči přiděleno 50 bodů,
       - za každou známku "chvalitebný" budou uchazeči odečteny 2 body,
       - za každou známku "dobrý" bude uchazeči odečteno 10 bodů,
       - za každou známku "dostatečný" bude uchazeči odečteno 20 bodů,
       - celkem lze odečíst maximálně 50 bodů.
 3. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z Ma (pro žáky z 5. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Matematika a její aplikace podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 4. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z ČJL (pro žáky z 5. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Český jazyk a literatura podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 5. Pořadí uchazečů, kteří absolvovali přijímací řízení, bude sestaveno společně pro chlapce a dívky sestupně podle celkového počtu bodů získaných za jednotný test z ČJL, jednotný test z Ma a hodnocení prospěchu na základní škole. V případě rovnosti bodů rozhodují postupně následující pomocná kritéria:
                         a) vyšší počet bodů získaný z jednotných testů (Ma + ČJL),
                         b) vyšší počet bodů z testu z Ma,
                         c) lepší prospěch na základní škole v páté třídě v pololetí.
 6. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
 7. V případě nízkého počtu uchazečů si škola vyhrazuje právo studijní obor neotevřít.

 

V Chotěboři 26. 9. 2018               Mgr. Bc. Vladislav Smejkal, ředitel Gymnázia Chotěboř