Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Mgr. Vladislav Smejkal, 8.10.2019 | Kategorie: Pro uchazeče

Podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji a zveřejňuji na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka vedle kanceláře ředitele školy) a na www stránkách školy (www.gch.cz) přepokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2020 (přijetí ke studiu od 1. 9. 2020) a kritéria prvního kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

1) obor vzdělání:
         79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4 roky, studium denní:
                   do 1. ročníku:              nejvýše 30 uchazečů,

2) obor vzdělání:
         79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 let, studium denní:
                   do 1. ročníku:              nejvýše 30 uchazečů,

3) obor vzdělání:
          79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 let, studium denní:
                   do 5. ročníku - doplnění třídy kvarta do 30 žáků (od 1. 9. 2020 třída KVINTA), pokud někteří žáci kvarty podají přihlášku a budou přijati ke studiu na jinou střední školu.

  

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení v roce 2020

Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4 r., denní studium

Uchazeči přihlášení do prvního kola přijímacího řízení

Termíny konání jednotných testů:          1. termín: 14. 4. 2020 (úterý)        
                                                               2. termín: 15. 4. 2020 (středa)
              (náhradní termín: 1 termín: 13. 5. 2020, 2. termín: 14. 5. 2020)

 1. Všichni uchazeči budou konat testy jednotné zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a z Českého jazyka a literatury (dále ČJL) připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum). Při přijímacím řízení bude zohledněn prospěch uchazeče na základní škole. Podíl z celkové hodnoty kritérií bude následující:
                         test z ČJL                                                       50 bodů (30,3 %),
                         test z Ma                                                         50 bodů (30,3 %),
                         prospěch na ZŠ + prémie za prospěch na ZŠ  65 bodů (39,4 %).
 2. Při hodnocení prospěchu na ZŠ se budou uvažovat výsledky dosažené v prvním pololetí 9. třídy ZŠ, nezapočítává se prospěch z hudební, výtvarné a tělesné výchovy,
  - při všech známkách "výborný" bude uchazeči přiděleno 50 bodů,
  - za každou známku "chvalitebný" budou uchazeči odečteny 3 body,
  - za každou známku "dobrý" bude uchazeči odečteno 10 bodů,
  - za každou známku "dostatečný" bude uchazeči odečteno 20 bodů,
  - celkem lze odečíst maximálně 50 bodů.
 3. Žákům s vynikajícími studijními výsledky na základní škole udělí ředitel Gymnázia Chotěboř prémii, a to podle následujících kritérií:
  žákům, kteří dosáhli při hodnocení prospěchu na ZŠ v pololetí 9. třídy 
  - ve všech předmětech hodnocení výborný – prémie 15 bodů,
  - pouze v jednom předmětu chvalitebný, ve všech ostatních výborný – prémie 10 bodů,
  - pouze ve dvou předmětech chvalitebný, ve všech ostatních výborný – prémie 5 bodů.
  Nezapočítává se prospěch z hudební, výtvarné a tělesné výchovy.
 4. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z Ma (pro žáky z 9. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Matematika a její aplikace podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 5. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z ČJL (pro žáky z 9. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Český jazyk a literatura podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 6. Pořadí uchazečů, kteří absolvovali přijímací řízení, bude sestaveno společně pro chlapce a dívky sestupně podle celkového počtu bodů získaných za jednotný test z ČJL, jednotný test z Ma, hodnocení prospěchu na základní škole a prémii získanou za vynikající studijní výsledky na základní škole. V případě rovnosti bodů rozhodují postupně následující pomocná kritéria:
                   a) vyšší počet bodů získaný z centrálně zadávaných testů (test z ČJL + test z Ma),
                   b) vyšší počet bodů z testu z Ma,
                   c) lepší prospěch na základní škole v 8. třídě na konci školního roku.
 7. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
 8. V případě nízkého počtu uchazečů si škola vyhrazuje právo studijní obor neotevřít.

Tato kritéria platí analogicky i pro žáky přihlášené do 5. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 r., denní studium.

Obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 r., denní studium

Uchazeči přihlášení do prvního kola přijímacího řízení

Termíny konání jednotných testů:          1. termín: 16. 4. 2020 (čtvrtek)      
                                                                2. termín: 17. 4. 2020 (pátek)        
             (náhradní termín: 1 termín: 13. 5. 2020, 2. termín: 14. 5. 2020)

 1. Všichni uchazeči budou konat testy jednotné zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a z Českého jazyka a literatury (dále ČJL) připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum). Při přijímacím řízení bude zohledněn prospěch uchazeče na základní škole. Podíl z celkové hodnoty kritérií bude následující:
  - test z ČJL                                           1/3, 
  - test z Ma                                            1/3,
  -
  prospěch na ZŠ                                  1/3.
 2. Při hodnocení prospěchu se budou uvažovat výsledky dosažené ve 4. třídě (v pololetí a na konci školního roku) a v prvním pololetí 5. třídy ZŠ:
  - při všech známkách "výborný" bude uchazeči přiděleno 50 bodů,
  - za každou známku "chvalitebný" budou uchazeči odečteny 2 body,
  - za každou známku "dobrý" bude uchazeči odečteno 10 bodů,
  - za každou známku "dostatečný" bude uchazeči odečteno 20 bodů,
  - celkem lze odečíst maximálně 50 bodů.
 3. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z Ma (pro žáky z 5. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Matematika a      její aplikace podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 4. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z ČJL (pro žáky z 5. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Český jazyk a literatura podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 5. Pořadí uchazečů, kteří absolvovali přijímací řízení, bude sestaveno společně pro chlapce a dívky sestupně podle celkového počtu bodů získaných za jednotný test z ČJL, jednotný test z Ma a hodnocení prospěchu na základní škole. V případě rovnosti bodů rozhodují postupně následující pomocná kritéria:
                         a) vyšší počet bodů získaný z jednotných testů (Ma + ČJL),
                         b) vyšší počet bodů z testu z Ma,
                         c) lepší prospěch na základní škole v páté třídě v pololetí.
 6. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
 7. V případě nízkého počtu uchazečů si škola vyhrazuje právo studijní obor neotevřít.

V Chotěboři 8. 10. 2019                     Mgr., Bc. Vladislav Smejkal, ředitel Gymnázia Chotěboř