Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Informace maturantům

Vladislav Smejkal, 6.5.2020 | Kategorie: Studium

Milé maturantky, vážení maturanti,

blíží se doba, kdy budete (za výjimečné situace) skládat maturity. Nejdříve však musíme ukončit klasifikaci za 2. pololetí letošního školního roku. Termín uzavření klasifikace stanovuji na pátek 22. května 2020.

Podle sdělení MŠMT ČR mohou žáci a žákyně maturitních ročníků od 11. května 2020 za dodržení hygienických podmínek využívat možnosti konzultací s učiteli v budově školy. Ke konzultacím jsou vyhrazeny učebny č. 9, 12, 14 a 18, kde budou v učebnách a na toaletách na patře zabezpečeny požadované hygienické podmínky. Konzultace jsou v kompetenci učitelů tříd 4. A  a oktáva, mohou realizovat konzultaci s maturanty nebo pokračovat v distanční výuce. Výuka nebo konzultace budou probíhat ve shodě s platným rozvrhem, nebude se navyšovat počet odučených hodin (případné naprosto mimořádné a odůvodněné změny provede zástupce ředitele). Jestliže se na konzultaci dostaví více než 15 žáků, rozdělí je učitel do 2 skupin, každá skupina bude mít konzultaci maximálně 25  minut. Zástupce ředitele upraví rozvrh učeben pro konzultace.

Při konzultacích je třeba dodržovat hygienické a organizační podmínky, které jsou podrobně uvedeny v materiálu MŠMT ČR [1].

Z toho materiálu vybírám a pro naši školu organizačně upřesňuji:

 • Do školy maturanti vstoupí vchodem pro žáky do šaten, kde se přezují. Vstupují jednotlivě v odstupech 2 m a před budovou se neshlukují. Ke vstupu do školy použijí čipovou kartu, přístup hlavním vchodem jim nebude umožněn.
 • Na chodbě v 1. patře budovy Jiráskova 637 nebo v učebně si desinfikují ruce.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Žáci si opakovaně důkladně myjí ruce.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici.
 • V materiálu [1] je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení žák předloží učiteli, ke kterému přišel na konzultaci. Pokud maturant tyto dokumenty nepodepíše, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.
 • Učitelé vedou evidenci žáků, kteří využili možnosti konzultace (zápis do elektronické třídní knihy), skupina může mít maximálně 15 žáků. Pokud bude třída rozdělena na 2 skupiny, uvede to vyučující do poznámek.
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které mohou odpovídat známým příznakům COVID-19.
 • Stravování si maturanti zajistí samostatně (je možné využít školní stravování ve Školní jídelně Chotěboř, Smetanova 603).
 • Po ukončení konzultace nebo před začátkem plánované konzultace mohou maturanti využívat k individuálním konzultacím a přípravě učebny č. 3, 4, 5 a 6, nutností je dodržovat zvýšené požadavky na ochranu zdraví (používání roušek, odstup mezi žáky minimálně 2 m, dezinfekce rukou, používání toalet na 1. patře).

 Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 8) uvedený v Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuji Vám, abyste zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli se o své účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Výroční vysvědčení maturantům vydají třídní učitelé v týdnu od 25. května 2020. Konzultace/distanční výuka bude probíhat i v týdnu od 25. do 29. 5. 2020. Podle předpokladů se budou konat v červnu didaktické testy zadávané Cermatem a poté ústní zkoušky. Písemné práce z českého jazyka a cizího jazyka jsou zrušeny. Čekáme na podrobnější informace od MŠMT, potom stanovíme závazné termíny ústních maturitních zkoušek pro naši školu.

Přeji všem úspěšnou přípravu k maturitním zkouškám.

Mgr. Vladislav Smejkal, ředitel školy

 

 [1]  MŠMT ČR: Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři do konce školního roku 2019/2020. Praha, 30. 4. 2020.