Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2017

Vladislav Smejkal, 30.8.2016 | Kategorie: Studium

 

Ředitel Gymnázia Chotěboř na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovil pro maturitní zkoušky v roce 2017:

1) Společná část maturitní zkoušky:

            Zkušebními předměty ve společné části maturitní zkoušky jsou:

 1.  Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) nebo Matematika

2) Profilová část maturitní zkoušky:

            Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 3 povinných zkoušek. Žák vybírá 3 předměty z nabídky:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Anglický jazyk
 3. Německý jazyk
 4. Základy společenských věd
 5. Dějepis
 6. Zeměpis
 7. Matematika
 8. Fyzika
 9. Chemie
 10. Biologie
 11. Pokud by žák chtěl skládat zkoušku z informatiky, výtvarné výchovy, tělesné výchovy nebo hudební výchovy, podá do 30. 9. 2016 písemnou žádost řediteli školy s uvedením důvodů pro volbu některého z uvedených předmětů.

 Forma zkoušky: ve všech předmětech se jedná o ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí.

Nahrazení profilové zkoušky:

Protože se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, stanovil ředitel školy, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb., lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem (do 31. 3. 2017).

3) Nepovinné předměty v profilové zkoušce:

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. Nabídka předmětů nepovinné profilové zkoušky je shodná s nabídkou pro povinné zkoušky, je rozšířena o zkoušku MATEMATIKA+ zadávanou CERMATem. Výsledek nepovinných zkoušek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky.

 

V Chotěboři 1. září 2016                                           Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

 

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2017 (.pdf)