Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milé studentky a studenti,

zdravím vás v posledních prázdninových dnech a předkládám Vám aktuální informace k začátku školního roku. Vycházím z informací MŠMT a z Manuálu (Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování, Praha, 17. srpna 2021).

Školní rok na Gymnáziu Chotěboř bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8.10 hodin ve třídách. Vstup do školy a přístup do tříd nebude nijak omezen, vyjma povinného použití dezinfekce rukou při vstupu do školy.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoba) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. (do 15 let zdravotní rouška, od 15 let respirátor). Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty  osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest  a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Ministerstvo zdravotnictví a MŠMT nařídilo pro všechny školy preventivní screeningové testování žáků na přítomnost viru SARS-Cov-2 a jeho mutací na 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. K testování budou školou využity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT) dodané MŠMT (stejně jako v jarním období).
Testování žáků všech tříd proběhne 1. 9. 2021 první vyučovací hodinu, žáků třídy prima z organizačních důvodů 2. 9. 2021, k testování v termínu 6. a 9. 9. 2021 dostanou žáci informace od třídních učitelů.

Testování nepodstupují žáci, kteří
            - splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) – žák předloží certifikát o očkování v písemné nebo elektronické podobě
            - po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) – žák předloží potvrzení o „Prvním pozitivním výsledku RT-PCR testu“
            - který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů) – žák předloží potvrzení o negativním výsledku testu v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. (Použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Ostatní žáci musí nosit ochranu dýchacích cest pouze ve společných prostorách). Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření. V případě, že  žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Žák není automaticky omluven, rodiče ho omlouvají v souladu se školním řádem.

S pozdravem a přáním pevného zdraví za celý pedagogický sbor

Mgr. Bc. Vladislav Smejkal

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)