Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021

Ministerstvo zdravotnictví vydalo k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronovirem SARS-CoV-2 Mimořádné opatření (č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek (č.j.: MSMT-4337/2021-7), nařízení upravují podmínky realizace přijímacího řízení na střední školy. K oběma předpisům vydalo MŠMT metodický pokyn Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021.

Pro přijímací řízení na středních školách platí:

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

 • negativní test (doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní)
 • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

 1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole

 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
 • Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah.
 • Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:

 • V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
 • Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
 • Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
 • Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

 

Hygienická a epidemická opatření nařízená při realizaci zkoušek:

(viz Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 aktualizovaný MŠMT ke dni 6. dubna 2021)

Zejména je nutné:

 • Aby všichni žáci i zaměstnanci školy nosili v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor (FFP2).
 • V průběhu písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu (chirurgickou roušku nebo respirátor).
 • Maximální počet osob v učebně je 20.
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek dodržovat totožný zasedací pořádek.
 • Dodržet odstup mezi žáky 1,5 m.
 • Žáci používají vlastní psací a rýsovací potřeby.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.

 

Pokud má žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:

 • Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat.
 • Zákonný zástupce žáka nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy.
 • Žák má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:

 • Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice na straně žáka.
 • Situaci na místě řeší pedagogický dohled ve spolupráci s ředitelem školy.

 

V Chotěboři 19. 4. 2021

Mgr. Bc. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)