Přijímací řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022

Podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji a zveřejňuji na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka vedle kanceláře ředitele školy) a na www stránkách školy (www.gch.cz) přepokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2022 (přijetí ke studiu od 1. 9. 2022) a kritéria prvního kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

1) obor vzdělání:
         79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4 roky, studium denní:
                   do 1. ročníku:              nejvýše 30 uchazečů,

2) obor vzdělání:
         79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 let, studium denní:
                   do 1. ročníku:              nejvýše 30 uchazečů,

3) obor vzdělání:
          79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 let, studium denní:
                   do 5. ročníku - doplnění třídy kvarta do 30 žáků (od 1. 9. 2022 třída KVINTA), pokud někteří žáci kvarty podají přihlášku a budou přijati ke studiu na jinou střední školu.

  

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení v roce 2022

Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, délka studia 4 r., denní studium

Uchazeči přihlášení do prvního kola přijímacího řízení

Termíny konání jednotných testů:          1. termín: 12. 4. 2022 (úterý)        
                                                                2. termín: 13. 4. 2022 (středa)
              (náhradní termín: 1. termín: 10. 5. 2022, 2. termín: 11. 5. 2022)

 1. Všichni uchazeči budou konat testy jednotné zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a z Českého jazyka a literatury (dále ČJL) připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum). Při přijímacím řízení bude zohledněn prospěch uchazeče na základní škole. Podíl z celkové hodnoty kritérií bude následující:
                         test z ČJL                                                       50 bodů (30,3 %),
                         test z Ma                                                         50 bodů (30,3 %),
                         prospěch na ZŠ + prémie za prospěch na ZŠ  65 bodů (39,4 %).
 2. Při hodnocení prospěchu na ZŠ se budou uvažovat výsledky dosažené v prvním pololetí 9. třídy ZŠ, nezapočítává se prospěch z hudební, výtvarné a tělesné výchovy,
  - při všech známkách "výborný" bude uchazeči přiděleno 50 bodů,
  - za každou známku "chvalitebný" budou uchazeči odečteny 3 body,
  - za každou známku "dobrý" bude uchazeči odečteno 10 bodů,
  - za každou známku "dostatečný" bude uchazeči odečteno 20 bodů,
  - celkem lze odečíst maximálně 50 bodů.
 3. Žákům s vynikajícími studijními výsledky na základní škole udělí ředitel Gymnázia Chotěboř prémii, a to podle následujících kritérií:
  žákům, kteří dosáhli při hodnocení prospěchu na ZŠ v pololetí 9. třídy 
  - ve všech předmětech hodnocení výborný – prémie 15 bodů,
  - pouze v jednom předmětu chvalitebný, ve všech ostatních výborný – prémie 10 bodů,
  - pouze ve dvou předmětech chvalitebný, ve všech ostatních výborný – prémie 5 bodů.
  Nezapočítává se prospěch z hudební, výtvarné a tělesné výchovy.
 4. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z Ma (pro žáky z 9. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Matematika a její aplikace podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 5. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z ČJL (pro žáky z 9. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Český jazyk a literatura podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 6. Pořadí uchazečů, kteří absolvovali přijímací řízení, bude sestaveno společně pro chlapce a dívky sestupně podle celkového počtu bodů získaných za jednotný test z ČJL, jednotný test z Ma, hodnocení prospěchu na základní škole a prémii získanou za vynikající studijní výsledky na základní škole. V případě rovnosti bodů rozhodují postupně následující pomocná kritéria:
                   a) vyšší počet bodů získaný z centrálně zadávaných testů (test z ČJL + test z Ma),
                   b) vyšší počet bodů z testu z Ma,
                   c) lepší prospěch na základní škole v 8. třídě v 1. pololetí školního roku.
 7. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
 8. V případě nízkého počtu uchazečů si škola vyhrazuje právo studijní obor neotevřít.

Tato kritéria platí analogicky i pro žáky přihlášené do 5. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 r., denní studium.

 

Obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 r., denní studium

Uchazeči přihlášení do prvního kola přijímacího řízení

Termíny konání jednotných testů:          1. termín: 19. 4. 2022 (úterý)      
                                                                2. termín: 20. 4. 2022 (středa)        
             (náhradní termín: 1. termín: 10. 5. 2022, 2. termín: 11. 5. 2022)

 1. Všichni uchazeči budou konat testy jednotné zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a z Českého jazyka a literatury (dále ČJL) připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum). Při přijímacím řízení bude zohledněn prospěch uchazeče na základní škole. Podíl z celkové hodnoty kritérií bude následující:
  - test z ČJL                                           1/3, 
  - test z Ma                                            1/3,
  - prospěch na ZŠ                                  1/3.
 2. Při hodnocení prospěchu se budou uvažovat výsledky dosažené ve 4. třídě v pololetí a na konci školního roku a v prvním pololetí 5. třídy ZŠ:
  - při všech známkách "výborný" bude uchazeči přiděleno 50 bodů,
  - za každou známku "chvalitebný" budou uchazeči odečteny 2 body,
  - za každou známku "dobrý" bude uchazeči odečteno 10 bodů,
  - za každou známku "dostatečný" bude uchazeči odečteno 20 bodů,
  - celkem lze odečíst maximálně 50 bodů.
 3. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z Ma (pro žáky z 5. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Matematika a      její aplikace podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 4. Při přijímacím řízení bude uchazečům zadán jednotný test z ČJL (pro žáky z 5. ročníků) v rozsahu učiva předmětu Český jazyk a literatura podle RVP ZV vytvořený Centrem. Za řešení testu lze získat maximálně 50 bodů.
 5. Pořadí uchazečů, kteří absolvovali přijímací řízení, bude sestaveno společně pro chlapce a dívky sestupně podle celkového počtu bodů získaných za jednotný test z ČJL, jednotný test z Ma a hodnocení prospěchu na základní škole. V případě rovnosti bodů rozhodují postupně následující pomocná kritéria:
                         a) vyšší počet bodů získaný z jednotných testů (Ma + ČJL),
                         b) vyšší počet bodů z testu z Ma,
                         c) lepší prospěch na základní škole v páté třídě v pololetí.
 6. Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
 7. V případě nízkého počtu uchazečů si škola vyhrazuje právo studijní obor neotevřít.

 

Poznámky k oběma oborům vzdělání:

Poznámka 1 (pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí):

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. U těchto uchazečů vytvoří ředitel školy ve spolupráci s „Centrem“ redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

 

Poznámka 2 (podpůrná opatření):

Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.  Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení podle § 16 odst. 4 školského zákona., které uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání. 

 

Právní předpisy, z nichž uvedená kritéria vycházejí:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním., základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (zejm. §§ 60, 61)
 • vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění

 

V Chotěboři 14. 9. 2021                    Mgr. Bc. Vladislav Smejkal, ředitel Gymnázia Chotěboř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Studentská firma
Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)